RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PIMEDIA Group Sp. z o.o.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez PIMEDIA Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mieczysława Karłowicza 11 (zwanym dalej: PIMEDIA) danych osobowych Klientów, Kontrahentów, Współpracowników i ich pracowników (zwanym dalej: Podmiotem Danych) w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług. informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

 

1. Administrator danych i dane kontaktowe

 1. Administratorem danych jest: PIMEDIA Group Sp. z o.o., NIP: 9542740270
 2. Dane kontaktowe do PIMEDIA Group 40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11/7

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Podmiotu Danych są przetwarzane w celach:

 1. wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji);
 2. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością, przechowywanie dokumentacji podatkowej);
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIMEDIA (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Abonenta lub osób trzecich);
 4. marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez PIMEDIA (np. marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).

 

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych;
 2. zgoda – w sytuacjach gdy PIMEDIA jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.

 

4. Prawnie usprawiedliwione interesy

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIMEDIA lub przez stronę trzecią), PIMEDIA informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są:

 1. zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Podmiotu Danych.

 

5. Odbiorcy danych

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, PIMEDIA informuje Podmiot Danych, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Podmiotowi Danych oraz osobom upoważnionym przez Podmiot Danych;
 2. upoważnionym osobom zatrudnionym przez PIMEDIA lub w podmiotach powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo;
 3. podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu PIMEDIA oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. realizacja marketingu przez firmy zewnętrzne, windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych);
 4. stronom trzecim – w przypadku zgody Podmiotu Danych na przekazanie danych (np. w razie przekazania danych w celach marketingowych, w razie sprawdzenia wiarygodności Podmiotu Danych przez Biura Informacji Gospodarczej, w przypadku realizacji polecenia zapłaty) lub w przypadku korzystania przez PIMEDIA z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością);
 5. organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

 

6. Przetwarzanie danych w państwach trzecich

PIMEDIA przetwarza dane osobowe w państwach trzecich korzystając z usług: Google LLC (Chmura danych m.in. email, przestrzeń dyskowa) przy czym zobowiązał się on do stosowania standardowych klauzul umownych określonych przez Komisję Europejską (dostępne pod adresem: https://gsuite.google.com/terms/mcc_terms.html), Facebook Inc.. przy czym zobowiązał się on do stosowania standardowych klauzul umownych określonych przez Komisję Europejską (dostępne pod adresem: https://web.facebook.com/business/gdpr?_rdc=1&_rdr), OVH przy czym zobowiązał się on do stosowania standardowych klauzul umownych określonych przez Komisję Europejską (dostępne pod adresem https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/rodo.xml

W pozostałym zakresie PIMEDIA nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał PIMEDIA będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku PIMEDIA będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Podmiotowi Danych informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

 

7. Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 1. w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
 2. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PIMEDIA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie dziesięciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
 4. w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;

poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Abonenta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58. Jeżeli istnieją przepisy szczególne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe, wówczas takie przepisy mogą wydłużać czas przetwarzania danych osobowych.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych PIMEDIA kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 

8. Prawa Podmiotu Danych związane z przetwarzaniem danych osobowych

Podmiotowi Danych przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Podmiot Danych posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy PIMEDIA przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Podmiotu Danych, Podmiot Danych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmiot Danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

PIMEDIA informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia Umowy: imię, nazwisko, NIP, PESEL, dane adresowe. Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z PIMEDIA umowy. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z Podmiotem Danych za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych).

 

10. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

PIMEDIA nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (np. profilowania), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies, innych narzędzi (np. pixeli konwersji, tag manager itp.) oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych np . czaty (profilowanie w celach marketingowych).

 

Informacje końcowe
Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276